LADDBOXAR

Villor och radhus

Här hittar du vårt utbud av laddboxar till hemmet.

Kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt offertförslag.

Hur lång tid tar det att ladda elbilen med en laddbox?

För att få reda på hur lång tid det tar att ladda elbilen med en laddbox behöver vi först veta maximalt effektuttag (kW) och sedan dividera elbilens batterikapacitet (kWh) med det maximala effektuttaget.

1. Räkna ut maximalt effektuttag

För att räkna ut maximal effekt för utvalda säkringar använder vi nedan formel. I räkneexemplet har vi utgått från 1st 16A säkring om 230V:

P = 230V (ström i Volt) × 16A (spänning i Ampere) = 3700W (effekt i Watt) = 3,7kW 

2. Dividera elbilens batterikapacitet med maximalt effektuttag

När vi känner till maximalt effektuttag dividerar vi elbilens batterikapacitet (kWh) med maximalt effektuttag (kW) och får fram en uppskattad laddtid för elbilens batteri.

Exempel: 30kWh / 3,7kW ≈ 8,1h

Bidrag till privatpersoner för att installera laddstation

Bidraget gäller laddstationer som installeras tidigast 1 januari 2018. Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för själva utrustningen (laddboxen), samt 50 procent av installationskostnaden, som till exempel framdragning av el. Bidraget är begränsat till 10 000 kr per fastighet. För att kunna söka bidrag måste den sökande äga eller ha nyttjanderätt på fastigheten där laddstationen installeras.

Informationsbroschyr om bidraget (pdf 1 MB)

Frågor och svar om ladda-hemma-stödet

Olika laddningstyper

Normalladdning

Normalladdning är idag den vanligaste laddningstypen och innebär att man laddar med låg laddningseffekt under en längre tid. Denna typ av laddning innebär att en elbil laddas full på 6-10 timmar beroende på batteriets storlek och laddnings-platsens tillgängliga effekt. Oftast är det 230 V/10 A men även 230 V/16 A förekommer. Vanligen sker den primära laddningen vid hemmet då elbilen står parkerad över natten, så kallad nattladdning. Vid laddning under kortare tider som till exempel vid en arbetsplats laddas inte batterierna upp helt men det är ett bra tillskott för att förlänga räckvidden av fordonet.

Semisnabbladdning

Semisnabbladdning kan beskrivas som en ”snabb normalladdning”. Laddnings-effekten är ungefär tre till fem gånger högre än för normalladdningen. Semisnabb-laddning kan ske med både enfas och trefas växelström, men också med likström. Denna laddningstyp är lämplig att använda på offentliga laddningsplatser där parkeringstiden är från 30 minuter till några timmar. Vissa elbilsmodeller är utrustade med en kraftfullare OBC som klarar effekter på upp till 22 kW (400 V/32 A) vilket laddar batteriet till 80 procent på 45-55 minuter. Fördelen med denna lösning är att det inte krävs någon extern laddare vilket sänker kostnaden för uppförande av laddningsstationer. Elbilar som stödjer forcerad AC-laddning upp till 22 kW kan givetvis även laddas med lägre effekt. Med 11 kW (400 V/16 A) laddas batteriet på 1,5 – 2 timmar och med 7,3 kW (230 V/ 32A) går samma laddning på 2 – 3 timmar.

Snabbladdning

Snabbladdning är laddning som ska gå snabbt, det vill säga laddningen sker med hög effekt. Det finns ingen bestämd definition av hur lång tid laddningen ska ta. En riktlinje är att det ska vara möjligt att vänta vid bilen medan den laddas och därför bör laddningstiden inte överstiga 20 minuter.
Vid snabbladdning används vanligtvis en extern likströmsladdare (DC) som överför energi direkt till elbilens batteri med laddningseffekt på upp till 50 kW.

Detta är tillräckligt för att ladda upp batteriets kapacitet till 80 procent på 20-30 minuter. Inom några år kommer även enstaka bilmodeller med inbyggda växel-strömsladdare (AC-laddare) på upp till 43 kW (400 V/63 A) som då laddar en elbil lika snabbt som vid DC-laddning, det vill säga 20-30 minuter. Snabbladdare är främst tänkt att fungera som räckviddsförlängare för fordon med enbart eldrift vid tillfällen då det inte finns tid för normalladdning, exempelvis vid längre resor eller frekvent användande inom tätort.

Säkerhetsnivåer vid laddning av elfordon

Mode 1
Mode 1-laddning är laddning med en vanlig kontakt i ett standarduttag för både enfas och trefas (det vill säga Schuko och CEE-don). Strömstyrkan är som högst 16 A, men rekommenderat är att använda maximalt 10 A för Mode 1. Mode 1 ger i sig inga skydd mot överhettning eller jordfel utan förutsätter att elinstallationen klarar av detta. Användaren måste ha kännedom om anläggningens egenskaper för att kunna vara helt säker på att laddning kan ske på ett säkert sätt. Riskerna med denna ladd-ningstyp är anledningen att laddning med Mode 1 är förbjudet i vissa länder. I Mode 1 förekommer inget informationsutbyte mellan bil och eluttag

Mode 2
Mode 2-laddning sker även det med enfas Schuko eller trefas industriuttag (CEE). Säkerhetsnivån har höjts med hjälp av att en kontrollenhet (EVSE) är monterad på laddningskabeln som kontinuerligt skickar data mellan bil och kontrolldosa. Maximal strömstyrka vid Mode 2-laddning är 32A. Detta givetvis beroende av vilken typ av kontakt/uttag som används vid laddningen. Vid Mode 2-laddning används Typ 1- eller Typ 2- kontakt mot bil. Kontrollenheten ska som minst verifiera att fordonet är korrekt ansluten, kontinuerligt övervaka skyddsjord samt styra på och avslag av laddströmmen. Är inte anslutning och laddningssystemet korrekt slås inte strömmen på och om något går fel slås strömmen av. Mode 2 förutsätter inte en nybyggnation av matande elinstallation. I Mode 2 finns det bara kommunikation mellan fordonet och kontrollenheten (EVSE) på kabeln. Fel i uttag i fastighet hanteras inte. EVSE enheten sitter på laddningskabeln cirka 30 centi-meter från kontakten man ska ansluta mot elnätet. Om man inte har en lämplig hylla eller krok att hänga upp denna enhet på kan man få ett mekaniskt slitage på kontakt och uttag, vilket i förlängningen kan orsaka gnistbildning och överhettning. En EVSE kan väga 1-3 kg. Mode 2 är inte heller användbar om man i ett senare stadium vill kunna utnyttja elfordonet som energilagringskälla i ett smart elnät.

Mode 3
Mode 3 är den säkraste nivån för växelströmsladdning med både 230V och 400V. Laddning sker vid intelligent laddstolpe eller en så kallad Wall Box som konti-nuerligt kommunicerar med fordonet under laddningsförloppet. Wall Box eller laddningsstolpen är utrustad med fast laddningskabel med Typ 1- eller Typ 2- kontakt, alternativt så finns uttag för Typ 2- kontakt. Mode 3-laddning tillåter strömstyrkor upp till 63A vilket är tillräckligt för att ladda ett tomt EV-batteri till 80 procent på 20 minuter vilket i praktiken innebär snabbladdning. För att kunna ladda med så höga strömmar krävs det att bilens ombordladdare (OBC – On Board Charger) kan tillgodogöra sig dessa. I detta säkerhetsmode är kontrollenheten (EVSE) placerad i laddningsstationen, det vill säga integrerad med det matande nätet. Funktionen är som för Mode 2 och kontrollenheten ska som minst verifiera att fordonet är korrekt anslutet, kontinuerligt övervaka skyddsjord samt styra på och avslag av laddningsströmmen. Är inte anslutning och laddningssystemet korrekt slås inte strömmen på och om något går fel så slås strömmen av. Mode 3 är också en förutsättning om man i ett senare stadium vill kunna utnyttja elfordonet som energilagringskälla i ett smart elnät.

Mode 4
Mode 4 avser snabbladdning med likström och innebär att elfordonets batterier ansluts direkt mot en stationär laddningsstation. Bilens egen ombordladdare används då inte. Snabbladdaren kommunicerar direkt med bilens batteriöver-vakningssystem (BMS – Battery Management System) som kontrollerar laddnings-förloppet och reglerar hur stor effekt batteriet tillåts laddas med. Mode 4 används för laddningseffekt mellan 20kW och 125kW. I övrigt är Mode 4-funktionaliteten motsvarande Mode 3.