Djupborrning

Större fastigheter

Geotermisk energi via djuphålsborrning nu tillgängligt även i Sverige!

Värmen i jordens inre, dvs geotermisk energi, finns alltid tillgänglig och förnyas hela tiden genom geologiska processer som ständigt pågår. Det innebär att den är en utsläppsfri förnyelsebar baslastenergi som är i stort sett underhållsfri och levererar värme årets alla dagar oberoende av väder och vind.

Med ny teknologi kan vi nu borra betydligt djupare än vad som tidigare var ekonomiskt försvarbart. Att det tidigare har borrats riktigt djupt tidigare är allmänt känt, bland annat från olje- och gruvindustrin. De metoderna som hittills använts inom oljeborrningen fungerar dock bäst i mjuka bergarter och för gruvindustrin har det handlat om små dimensioner.

Med vanlig bergvärme är det ett riktvärde att man kan sänka uppvärmningskostnaden med cirka hälften eller mer. Då vi med djuphålsborrning arbetar med högre temperaturer kan energibesparingen bli ännu större.

I Sverige fanns det i slutet av 2015 ca 540 000 geoenergi-anläggningar med en totalt installerad effekt om 6,8 GW och den tillgodogjorda energin beräknas till 23 TWh.  Antal småhus med åtminstone en värmepump har ökat med nästan 50 procent sedan 2009 enligt Energimyndighetens statistik. År 2009 fanns det 754 000 småhus som hade installerat värmepump och motsvarande siffra för 2016 var 1 227 000 småhus. I Europa finns det mer än 1,7 miljoner installerade geoenergisystem med en total installerad effekt om ca 23 GW som bidrar med 49 TWh förnybar värme och kyla. Globalt tillför geoenergi 90 TWh värme 2014. Geotermisk (djuphålsborrning) värmeproduktion tillför ytterligare 73 TWh och 74 TWh elproduktion.

Med andra ord ligger Sverige långt fram i utvecklingen vad det gäller geoenergi och står för ca  47% av levererad förnyelsebar energi vad det gäller geoenergi i Europa och 25% i världen.

För närvarande används endast 6 till 7% av den totala globala potentialen för geotermisk kraft baserad på aktuell geologisk kunskap och teknik. Det finns mycket stora outnyttjade resurser som skulle kunna ge basbelastning av förnybar energi över hela världen.

Geotermisk energi, en möjlighet!

Allt fler länder och företag ser nu möjligheten med geotermisk energi, och allt fler länder och miljöfokuserade företag börjar utreda vilka möjligheter de har att tillgodogöra sig den geotermiska energin.

Genomförandet av ett geotermiskt projekt är mycket omfattande. Tidigare har själva borrningen varit mycket tidskrävande och förhållandevis kostsam. Med ny patenterad teknik, som är upp till 10 gånger effektivare, är det nu dock möjligt att borra 17-tums hål ner till cirka 7 km vilket ger goda möjligheter att komma åt stora mängder med gratis energi. Vanligast är dock att man borrar 12-tumshål vilket vanligen ger tillräckligt med energi. Ett allt mer vanligt borrhålsdjup i våra breddgrader är mellan 3-4 km vilket ger temperaturer på ca 60 grader C.

Själva borrningen sker med en patenterad vattendriven hammare där vattnet återcirkuleras under borrningen vilket minimerar miljöstörningarna under uppförandet av anläggningen. Genom denna teknik minskar också behovet av tillgång på vatten och behovet av att göra sig av med de stora mängder vatten som behövs i borrprocessen försvinner.

Med djupborrning ner till ca 9 km når vi betydligt högre temperaturer, upp till ca 140 grader C vid våra breddgrader.

Man kan till och med koppla ett golvvärmesystem direkt till borrhålet och få tillräckligt hög temperatur för att kunna ersätta konventionella uppvärmningssystem i fastigheter redan efter borrning endast några få kilometer.

Anläggningarna kan självfallet anpassas efter enskilda behov och lämpar sig också mycket bra för att mata t.ex. fjärrvärmenät med temperaturer upp till ca 140 grader med reservationer för transmissionsförluster och komplettering med eventuella värmepumpar eller annan spetsenergi.

Vi på IQS Energi Komfort hjälper till med förstudier, projektering, genomförande, löpande drift, övervakning och service.

Vi kan även hjälpa till med finansierade lösningar.

Kontakta oss gärna för mer information!

VD IQS Energi Komfort AB, Arne Olafsson, arne@energikomfort.se, 0701825532, www.energikomfort.se

Maskinen har en lyftkraft på 450 ton och använder den patenterade vattenhammren som möjliggör borrning till mycket större djup än tidigare. Vattnet återcirkuleras i systemet vid borrning vilket gör att behovet av tillgång till massor av vatten samt  hanteringen av spillvatten minskas radikalt.

Maskinen har rörhantering som hanterar de 12 meter långa borrören. Normalt börjar man med 12” och avslutar med 8”.