STÖRRE FASTIGHETER

För de allra flesta fastighetsägare är idag uppvärmningen den enskilt största kostnaden i förvaltningen av fastigheten.

IQS Energi Komfort positionerar sig som en ”single point of contact” för allt som rör energioptimering i en fastighet. Detta innefattar initial analys, dimensionering, projektering, upphandling, montering, injustering, drift, driftsanalys, övervakning och service.

Många gånger är det av väsentlig betydelse för fastighetsägaren att åtgärder inom flera områden i fastigheten koordineras för att göras i rätt ordning och med rätt fokus med hela fastighetens behov på kort och lång sikt. Arbetet med långsiktig energi optimering ska var en naturlig och självklar del i fastighetens underhållsplan.

IQS Energi Komfort har en egen organisation för försäljning, projektering, installation och service. Vi tycker att det är viktigt att ha egna resurser i alla led för att leverera hög kvalitet till våra kunder.

Sammantaget kan stora delar av en fastighets energiförbrukning effektiviseras vilket ger fastighetsägaren stora besparingar men inte minst en kraftigt förbättrad miljöprofil. Grafen är från en av våra kunder där vi kan se hur energiinköpen i kWh minskat dramatiskt 2015 sedan bergvärmeanläggningen togs i drift.

Vår serviceorganisation säkerställer att värmepumparna levererar värme året runt. I det fall det blir driftstörningar kan våra servicetekniker snabbt vara på plats. För att säkerställa att kalkylerade besparingar uppnås arbetar IQS Energi Komfort aktivt med långsiktiga serviceavtal. Avtalen inkluderar fjärrövervakning med löpande rapportering av energioptimeringens framgång för att tidigt identifiera avvikelser mot plan och i det fall avvikelser identifieras snabbt sätta in korrigerande åtgärder.

Värmepumpen är ofta hjärtat i en effektivare miljöprofil och är en beprövad teknik som lämpar sig väl för att sammanlänka flera energikällor i en fastighet där styr- och reglerutrustningen blir hjärnan som säkerställer maximal driftsoptimering.

Värmepumpen hämtar sin energi från naturen och dess energi klassas som förnyelsebar. Energi från solen lagras i berget, jorden, luften och vattnet. Det är alltså en helt naturlig energikälla som vi utnyttjar. Det blir strängare och strängare krav på energianvändning i byggnader. EU har slagit fast att vi ska minska den med 20% till år 2020. När det gäller uppvärmning är värmepumpar ett av de miljömässigt och driftekonomiskt absolut bästa alternativen.

Bergvärme och frånluftsåtervinning är de enda förnyelsebara energislag som levererar energi året runt, dygnet runt, oberoende av väder och vind och har den kortaste återbetalningstiden