IQS Energi Komfort AB genomför en till 85 % garanterad företrädesemission

Investerarmemorandum
Teaser
Anmälningssedel

IQS Energi Komfort AB (publ) genomför en företrädesemission som är till 85 % garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

På Årsstämman den 2018-04-16 beslutade stämman att genomföra en företrädesemission d.v.s. befintliga aktieägare på avstämningsdagen har rätt att på nedanstående villkor teckna aktier.

Motiv för emissionen

Efterfrågan på energioptimering med hjälp av bergvärme, frånluftsåtervinning och solpaneler, inom fastighetssegmentet definierat som kommersiella fastigheter, industrilokaler och bostadsrättsföreningar m.m. ökar nu kraftigt.

IQS Energi Komfort har under många år bearbetat segmentet och har uteliggande offerter till ett värde som närmar sig 500 MSEK.

Säljcykeln för dessa projekt är lång, och de flesta projekt inleds med en flera år lång införsäljnings- och dimensioneringsprocess.

Bolaget ligger därför nu i framkant när försäljningen i segmentet tar fart och marknaden snabbt mognar för att göra investeringar i förnyelsebar energi som bergvärme, frånluftsåtervinning och solpaneler.

För att möta efterfrågan och fortsätta att växa i den takt som IQS Energi Komfort nu gör krävs inte endast detta kapitaltillskott utan bolaget sonderar ständigt förvärv och nya finansieringslösningar.

Teckningsvillkor

1:1 innebärande att aktieägare, på avstämningsdagen, har rätt att för varje aktie teckna en (1) ny aktie.

Avstämningsdag

Avstämningsdag är den 2018-05-02.

Teckningskurs

Teckningskursen är 1.40 kronor. Courtage utgår inte.

Teckningstid

Teckning av aktier skall ske från och med 2018-05-04 till och med den 2018-05-18. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Emissionsbelopp

Emission kommer vid full teckning tillföra bolaget 8 310 182 SEK.

Antal nya aktier

5 935 844 stycken.

Aktiekapitalets ökning

Aktiekapitalet ökar med 2 967 922 SEK.

Företrädesrätt och tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätter

För det fall att emissionen inte blir fulltecknad av befintliga aktieägare är emissionen i andra hand öppen för allmänheten. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier, dock ej under minsta teckningspost för icke aktieägare om 5 000 aktier.

Betalning för tecknade aktier utan stöd av teckningsrätter

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas kontant fem bankdagar efter utställandet av avräkningsnotan, såvida teckning inte sker genom kvittning av fordran.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken genom registrering.

Betalningstid

Betalning för de nyemitterade aktierna skall erläggas kontant eller via kvittning 5 dagar efter att avräkningsnota skickats ut.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidtaga smärre justeringar av beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 111 46 Stockholm

Memorandum

Ett Memorandum och teckningssedel kommer finns tillgängligt på både bolagets hemsida 2018-05-03 (Anmälningssedel, Investerarmemorandum) och på Eminovas hemsida www.eminova.se.

Arne Olafsson

Verkställande Direktör

IQS Energi Komfort AB
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby

Mobil    +46(0)70-182 55 32
Vxl        +46(0)8-588 671 50
E-mail arne@energikomfort.se
Internet www.energikomfort.se

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumps installationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering och värmepumps installationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).