VD-brev, december 2017

Ambitionen under andra halvåret 2017 har varit att öka takten i försäljning och samtidigt utveckla en mer effektiv produktionsplanering.

Orderingången är från och med andra halvåret 2017 relativt konstant varför produktionsplaneringen blir allt mer effektiv. Detta påverkar självfallet produktivitet och lönsamhet positivt. Intäkterna har på andra halvåret ökat med ca 250% på fastighet och ca 85% på villa. Omsättningen för 2017 uppgår till närmare 40 MKR med ett negativt resultat. Mer om detta i bokslutskommunikén sista februari 2018.

IQS Energi Komfort 2017 har ökat antalet beställningar i fastighetssegmentet med över 60% jämfört med 2016, vilket är en tydlig indikation på den generella trenden i segmentet för bergvärmepumpar för fastigheter.

2017 kännetecknas av många affärer och installationer.

Vi har under 2017 noterat en kraftig uppgång i förfrågningar avseende en investering i bergvärme och fick via BRF mässan och diverse kommunikation i marknaden ett rekordstort gensvar från potentiella kunder i Q4 2018. Detta, tillsammans med det löpande utfallet i offertstocken, kommer att avspegla sig tydligt i verksamheten under 2018 och framåt.

Den svaga inledning på 2017, som till stor del berodde på svag orderingång i Q4 2016 och Q1 2017, vändes andra halvåret till fullbelagd produktion och god orderingång. Orderingången 2017 för produktion 2018 är mycket god.

2018

Budgeten för 2018 uppgår till ca 60 MKR, med ett positivt resultat. Av budgeterad volym är närmare 50% redan preliminärt produktionsplanerat första halvåret 2018. De flesta fastighetsinstallationerna omsätter 2-6 MKR vilket leder till en hög effektivitet i produktionsplaneringen.

Prognos 2018, Q1

Omsättningen första kvartalet 2018, Q1, prognostiseras med nuvarande beställningar till ca 12,8 MKR (föregående år 7,6 MKR) med ett positivt resultat (föregående år -2,3 MKR) och med en stor andel fastighetsinstallationer. Prognosen baseras på aktuell produktionsplan.

 

Den förbättrade omsättningen Q1 (+68%) är baserad på den ökande orderingången från offertstocken som framgångsrikt byggts upp över lång tid. Resultat förbättras med hjälp av förbättrad produktionsuppföljning och en väsentligt förbättrad produktionsplanering 2018.

Styrelsen ser därför positivt på 2018 både vad det gäller bolagets utveckling men även generellt på marknaden för energibesparingar via förnyelsebara energislag som bergvärme, frånluftsåtervinning och solceller.

Geotermisk energi

Geotermisk energi, via djupborrning, växer allt snabbare i världen och har stora förutsättningar att även bli en given förnyelsebar energikälla för värme och el även i Sverige. Vi bevakar utvecklingen för att vid rätt tillfälle engagera IQS Energi Komfort i segmentet. Med tanke på att geotermisk energi, via djupborrning, är en outtömlig energikälla och inom räckhåll även i våra regioner så är det vår övertygelse att detta segment kommer att växa snabbt de närmaste åren.

Förvärv

IQS Energi Komfort genomförde ett mindre förvärv i fastighetssegmentet 2017.

Ytterligare minst ett förvärv förväntas genomföras under 2018. Primärt fokuserar vi på förvärv av verksamheter med stort fastighetsfokus.

Förnyelsebar energi

För närvarande pågår det ett gigantiskt skifte från fossila bränslen till förnyelsebar energi. IQS Energi Komfort AB ska vara en del i det skiftet i samarbete med utvalda partners.

IQS Energi Komfort ska vara i framkant vad det gäller att implementera och nyttja nya teknologier för att använda förnyelsebar energi.

Under 2018 initieras flera initiativ för att öka antalet installerade solpaneler och frånluftåtervinningsanläggningar, samt kombinationer av dessa med avancerad fjärrövervakad styr- och reglerutrustning.

IQS Energi Komfort AB är ett av ytterst få bolag i segmentet förnyelsebar energi som installerar samtliga nu tillgängliga tekniker som bergvärme, frånluftsåtervinning, solceller och andra relevanta tekniker samt kombinationer av dessa för att uppnå maximal besparing till minsta möjliga investering och teknikrisk.

 

Med vänliga hälsningar,

Arne Olafsson, VD IQS Energi Komfort AB (publ)