Delårsrapport Q1+Q2 2017

 • Inledningen på året kännetecknades av färdigställande av flera pågående projekt från 2016 och låg orderingång.Anledningen till den låga omsättningen i andra kvartalet var den svaga orderingången under kvartal ett.Däremot är orderingången under kvartal två mycket god.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till –5,6 MKR (1,5 MKR)
  • Nettoomsättning uppgick till 12,8 MKR (23,3 MKR)
  • Orderingång 25 MKR (28 MKR)
  • Antal order fastighet 13 (10)
  • Resultat per aktie efter skatt uppgår till -0,94 SEK (0,48 SEK)
  • Soliditet 39% (neg)
  • Skulder till kreditinstitut 1,2 MKR (3,3 MKR)
  • Eget kapital 8,1 MKR (få -3,9 MKR)
  • Utestående offerter ca 370 MKR (ca 100 MKR)
  • Omsättningsprognos 2017 ca 40 MKR med förbättrat resultat under andra halvåret
  • Kvartalsrapporter redovisas från och med Q3, 2017

  Svängningar i omsättningen mellan månader och kvartal får dock ses som naturliga i fastighetssegmentet och tills bolagets grundbeläggning är säkerställd för en längre tidshorisont. Sammanlagt för första halvåret uppgår nettoomsättningen till 12,8 MKR (23,3 MKR) där omsättningsminskningen i huvudsak härrör från andra kvartalet där bolaget ej lyckats belägga verksamheten med de volymer vi önskat. Den sammanlagda förlusten uppgår till -5,6 MKR (1,5 MKR).

  Bolaget värnar om organisationens kompetens och har höga krav på kvalitet i varje detalj genom hela processen, från dimensionering till installation och självfallet efterföljande injustering, övervakning och service. Framgången i den fortsatta tillväxten ligger i personalen, det är därför en kostnad som bolaget försvarar oavsett tillfälliga svängningar i produktionen.

  IQS Energi Komfort AB tecknade order för motsvarande ca 25 MKR första halvåret 2017 där avtal rörande fastighetsprojekt tecknades i andra kvartalet och till stor del för leverans 2017.

  Omsättning och resultat har ej utvecklats tillfredställande men har stabiliserats i takt med att installationerna för fastighet och villa tog fart i juli 2017.

  Bolaget förväntar sig ytterligare ett flertal tecknade order före årets utgång för leverans 2018. Det betyder att vi snabbt når upp i förväntad avslutsfrekvens på utestående offerter och verksamheten uppnår en stabil och kontinuerlig omsättning och installation i kärnaffären.

  Antal order för perioden januari – juni ligger 30% över föregående år.

  Produktionen är i det närmaste fullbelagd för fastighet resterande delen 2017.

  Målet för 2017 är att bolaget ska fortsätta arbeta sig in i fastighetssegmentet organiskt inom kärnverksamheten energioptimering och gärna komplettera med ytterligare ett eller flera förvärv under 2018.

  Volymen utestående offerter, dvs offerter baserat på erhållen förbrukningsinformation och dimensionering av anläggningar, i fastighetssegmentet fortsätter att växa och är nu ca 370 MKR (ca 100 MKR). Målet tidigare var att uppnå ca 400 MKR men nu ökar vi ambitionstakten och siktar på att nå ca 500 MKR 2017 och att löpande teckna nya order om ca 10 – 20% av denna volym.

  Mot bakgrund av att volymerna i segmentet fastighet tidigare varit relativt blygsamma så krävs det att bolaget arbetar upp en betydande offertbas (utestående offerter), och även prospektbas, för att kunna generera order och omsättning i linje med vår vision då segmentet kännetecknas av mycket långa beslutsprocesser både vad det gäller befintliga fastigheter och nybyggnation.

  Se mer information i IQS Energi Komfort AB delårsrapport 2017

  IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumps installationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering och värmepumps installationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

https://news.cision.com/se/iqs-energi-komfort/r/delarsrapport-2017,c2336533