Årsstämman i IQS Energi Komfort AB (publ) hölls den 4 april 2017 i Täby

Anförande av VD Malin von Post

Nettoomsättning för 2016 uppgick till 62,0 Mkr att jämföras med 25,0 Mkr för 2015 viket är en ökning med 148 % och resultatet före skatt har förbättrats från en förlust på 10,4 Mkr till en vinst på 1,6 Mkr. VD Malin von Post betonade att satsningen på kommersiella fastigheter definierat som industrifastigheter, bostadsrättsföreningar, hotell etc. har börjat bära frukt vilket avspeglas i att orderingången samt att offert-stocken har stigit kraftigt vilket ger en välgrundad tro på att bolaget skall nå sin budget under 2017.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, disposition av vinstmedlen samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Stämman beslutade enhälligt att balansera årets resultat i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode

Enligt valberedningens förslag om styrelseledamöter beslutade årsstämman om omval av Sverker Littorin, Anders Hörnqvist, Cai Essen och Johan Ryding. Sverker Littorin valdes till styrelsens ordförande. VD Malin von Post är adjungerad till styrelsen. Ersättning till de i styrelsen som inte på annat sätt kompenseras av bolaget enligt följande: 80.000 kr till styrelsens ordförande och 40.000 kr till övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade enhälligt att omvälja Mazars Set Revisionsbyrå AB och där till huvudansvarig auktoriserade revisorn Johan Kaijser. Ersättning till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

Bemyndigande om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital med högst 1.250.000 kr genom utgivandet av högst 2.500.000 aktier. Skälet är att bolaget skall kunna emittera aktier i syfte att införskaffa externt kapital samt utöka bolagets antal aktieägare.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Bemyndigande om teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om utgivande av teckningsoptioner mot kontant betalning med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Om bemyndigandet utnyttjas skall erbjudande om Teckningsoptionerna riktas mot nuvarande och framtida personer med ledande befattningar inom Bolaget. Utnyttjande av mandatet får ej innebära en utspädning av bolagets aktiekapital med mer än maximalt 5 %.

Malin von Post

Verkställande Direktör

IQS Energi Komfort AB
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby

Direkt   +46(0)8-588 671 27
Mobil    +46(0)70-871 12 78
Vxl        +46(0)8-588 671 50
E-mail   malin@energikomfort.se
Internet www.energikomfort.se

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumps installationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering och värmepumps installationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

https://news.cision.com/se/iqs-energi-komfort/r/arsstamman-i-iqs-energi-komfort-ab–publ–holls-den-4-april-2017-i-taby,c2237199