KALLELSE Till Årsstämma i IQS ENERGI KOMFORT AB (publ)

Aktieägare i IQS Energi Komfort AB (publ) med org.nr 556530-5868 (Bolaget), kallas härmed till Årsstämma den 4 april 2017 kl. 15.30 på MJ´s restaurang, Polygonvägen 1, Täby.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i Årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 29 mars 2017 (avstämningsdagen) samt bör senast den 31 mars 2017 anmäla sitt deltagande på Årsstämman på något av följande sätt:

1. Skriftligen till bolagets adress Box 7269, 187 14 Täby

2. Per e-post johan@energikomfort.se eller per telefon 070-753 36 00 Johan Ryding.

3. Anmälan kan också göras till info@energikomfort.se

Registrering

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få rösta på stämman, låta tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn, hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste ovillkorligen vara gjord före den 29 mars 2017. Detta innebär att aktieägare måste i god tid före denna dag meddela sin önskan till sin bank/förvaltare. Aktieägare som önskar bli företrädda via ombud på stämman kan erhålla fullmaktsformulär hos Bolaget. Uppgifter om eventuella ombud och biträden kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för stämman samt, i förkommande fall, stämmoprotokoll.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman och sekreterare tillika protokollförare

2. Val av en eller fler justeringsmän

3. Prövning om stämman har blivit behörigen utlyst

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Godkännande av dagordningen

6. Anförande av Vd

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 2

8. Beslut angående:

a. Fastställande av Resultaträkningen och Balansräkningen

b. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och

c. Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören

9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer

10. Val av styrelse och revisorer

11. Beslut om styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

12. Beslut om styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om teckningsoptioner och konvertibler

13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

14. Stämmans avslutande.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida fr.o.m. 21 mars 2017 och skickas ut till de aktieägare som så begär.

Styrelsens förslag på styrelsemedlemmar samt revisorer enligt punkt 10 och bemyndiganden enligt punkterna 11 och 12 på dagordningen ovan kommer att finns tillgängliga på bolagets hemsida senast 2 veckor före stämman.

Täby 2017-03-03

Styrelsen

Klicka på knappen för att ladda ned kallelsen i pdf-format.