Bokslutskommuniké 2016

 • Nettoomsättning uppgick till KSEK 62 035 (f å KSEK 25 014)
 • Periodens resultat före skatt uppgick till KSEK 1 577 (f å KSEK – 10 534)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgår till 0,33 SEK (f å – 1,49 )
 • Soliditet 29 % (f å negativt)
 • Långfristiga skulder KSEK 1 688 (f å KSEK 7 157)
 • Eget kapital KSEK 4,6 (f å negativt)

Koncernredovisning för IQS Energi Komfort AB

Koncernredovisningen i sammandrag:

 • Nettoomsättning uppgick till KSEK 62 035 (f å KSEK 25 014)
 • Periodens resultat före skatt uppgick till KSEK 1 577 (f å KSEK – 10 534)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgår till 0,33 SEK (f å – 1,49 )
 • Soliditet 29 % (f å negativt)
 • Långfristiga skulder KSEK 1 688 (f å KSEK 7 157)
 • Eget kapital KSEK 4,6 (f å negativt)

Se mer i bilaga

VD-kommentar

Det gångna året har präglats av stark tillväxt i fastighetssegmentet både vad det gäller installerade värmepumpar och förfrågningar. Vi upplever att positioneringen av IQS Energi Komfort AB har lyckats väl och kännedom om bolaget i segmentet har ökat väsentligt. De operativa utmaningarna har varit att ha rätt resurser för rätt projekt och logistiken för respektive projekt.

Då vi beslutat oss för att i samtliga projekt erbjuda löpande COP mätning och fjärrövervakning har utvecklingen av dessa tjänster prioriterats som en del i arbetet med ”Internet of Things”, så att vi kan använda information i realtid för att övervaka driften av anläggningarna och erhålla maximal kostnadseffektivitet med en stark miljöprofil för våra kunder.

Arbetet med implementeringen av vårt kvalitetssystem FR2000 fortsätter och certifieringen bör som planerat vara klar under våren.

Jag vill verkligen rikta ett stort tack till vår personal som trots stora utmaningar i tillväxt och logistik fokuserat på att leverera hög kvalitet med gott humör.

Bokslutskommuniké

Omsättningsökningen (+148%) är dels en positiv effekt av en fokuserad satsning på fastighetsmarknaden och dels ett erbjudande om totalentreprenad till kunder vad gäller energibesparande åtgärder för större fastigheter.

Ett exempel på ett sådant framgångsrikt projekt som kommer tjäna som ett starkt referensobjekt är en Bostadsrättsförening där IQS Energi Komfort bytt fönster och radiatorer, installerat bergvärme, frånluftsåtervinning och en solcellsanläggning som producerar el till bergvärmeanläggningen. Hela anläggningen fjärrövervakas via ett avancerat styr- och reglerprogram för maximal effektivitet i driften.

Denna fokusering och etablering i fastighetssegmentet har medvetet skett till lägre vinstmarginaler och högre kostnader och skall till del ses som en engångskostnad av marknadsföringskaraktär. Från 2017 och kommer denna satsning ge fortsatt tillväxt i det större fastighetssegmentet, dock med förbättrad rörelsemarginal.

Villasegmentet är stabilt både vad det gäller installationer och service.

Årets resultat är inte långsiktigt tillfredsställande men styrelsen känner stor tillförsikt att tidigare års turn-around arbete och 2016 års marknadssatsningar ger mycket goda förutsättningar att uppnå bolagets långsiktiga mål på vinstmarginal före skatt om c:a 10%.

Under året har bolagets balansräkning kraftigt förbättrats via tre nyemissioner på sammanlagt 17,1 Mkr.

Soliditeten uppgår till 29 %.

Summa långfristiga skulder uppgick till 1 688 Mkr, en minskning från föregående år med 5,5 Mkr.

Det utestående konvertibellånet på 2,2 Mkr med förfall 31/12 2016 har återbetalts.

Notering

IQS Energi Komforts aktier handlas sedan den 23 augusti 2016 på NGM Nordic MTF under kortnamnet IQS MTF och med ISIN-kod SE0008347967.

Per den 31 december 2016 hade bolaget cirka 1 000 aktieägare.

Förväntad framtida utveckling

Nya avtal för leverans 2017 i fastighetssegmentet tecknas löpande. Leveransbeläggningen under årets första kvartal är hög. Villa och Service ligger stabilt på samma nivåer som 2016.

Bolagets långsiktiga strategi, nu när plattformen är lagd, att gå från en klassisk installationsfirma till en aktör som arbetar med energioptimering i fastigheter och hjälper fastighetsägare att investera i energismarta lösningar med stöd av närproducerad energi och kompletterande smarta produkter, service och mjukvara ovanpå befintliga energisystem, som t.ex. fjärrvärme.

Många hävdar att Energibranschen är det nya internet under samlingsnamnet Enernet och det är bolagets vision att vara en betydande aktör inom detta Enernet.

Styrelsen ser mycket positivt på segmentets tillväxt men väljer att inte gå ut med någon prognos för 2017.

Kommande händelser

Årsstämman är planerad att ske första hälften av april. Kallelse till denna sker fyra veckor före själva stämman.

Nästa ekonomiska rapport, halvårsbokslutet för 2017, publiceras senast den 31 augusti 2017.

För mer information

VD, Pär Lindblad, par@energikomfort.se, 0708711278

Styrelsen, Johan Ryding, johan@energikomfort.se, 0707533600

Om IQS Energi Komfort AB (publ)

IQS Energi Komfort är listat på Nordic MTF (NGM) och har gjort över 10 000 värmepumps installationer i Stor-Stockholm. Bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center.  Vi är idag ca 25 personer som är verksamma i bolaget.

Våra huvudägare brinner för att bygga bolag med ett starkt fokus på nöjda kunder. Vi får många av våra kunder via referenser och rekommendationer. Flera av våra ägare har väletablerade kontakter i fastighetssegmentet. Detta gör att vi har en snabb tillväxt i detta verksamhetsområde.

IQS Energi Komfort har en egen organisation för försäljning, projektering, installation och service. Vi tycker att det är viktigt att ha egna resurser i alla led för att leverera hög kvalitet till våra kunder, på kort och lång sikt.

Vår vision för företaget är att vi ska vara det självklara valet för våra kunder i segmentet, vi ska ha Sveriges mest nöjda kunder och vi ska ha Sveriges mest nöjda personal i branschen.

Styrelsen IQS Energi Komfort AB

 

 

https://news.cision.com/se/iqs-energi-komfort/r/iqs-energi-komfort-ab–publ-bokslutskommunike-per-den-31-12–2016,c2201102