Kallelse till extra bolagsstämma i IQS Energi Komfort AB (publ)

Aktieägare i IQS Energi Komfort AB (publ) med org.nr 556530-5868 (Bolaget), kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 18 maj 2017 kl. 10.00 på bolagets kontor Tillverkarvägen 16, 187 66 Täby.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i Årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 12 maj 2017 (avstämningsdagen) samt bör senast den 16 maj 2017 anmäla sitt deltagande på Årsstämman på något av följande sätt:
1. Skriftligen till bolagets adress Box 7269, 187 14 Täby
2. Per e-post johan@energikomfort.se eller per telefon 070-753 36 00 Johan Ryding.
3. Anmälan kan också göras till info@energikomfort.se

Registrering

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få rösta på stämman, låta tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn, hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste ovillkorligen vara gjord före den 12 maj 2017. Detta innebär att aktieägare måste i god tid före denna dag meddela sin önskan till sin bank/förvaltare.
Aktieägare som önskar bli företrädda via ombud på stämman kan erhålla fullmaktsformulär hos Bolaget. Uppgifter om eventuella ombud och biträden kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för stämman samt, i förkommande fall, stämmoprotokoll.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman och sekreterare tillika protokollförare
2. Val av en eller fler justeringsmän
3. Prövning om stämman har blivit behörigen utlyst
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Beslut om styrelsens förslag om överföring av villkorat aktieägartillskott
7. Stämmans avslutande.

Täby 2017-04-Styrelsen

Styrelsen i IQS Energi Komforts förslag på beslut på Extra Bolagsstämma den 2017-05-18

6. Förslag på överföring av villkorat aktieägartillskott
Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att lösa upp det sedan 2013 befintliga villkorade aktieägartillskottet från Ampliato AB på 1 Mkr förutsatt att det finns både fritt disponibelt eget kapital och att bolagets likviditet är tillräcklig.

Klicka på knappen för att ladda ned kallelsen i pdf-format.