IQS Energi Komfort AB (publ) genomför en fullt garanterad företrädesemission

IQS Energi Komfort AB (publ) genomför en företrädesemission som är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

IQS Energi Komfort AB (publ) tecknar avsiktsförklaring om förvärv

IQS Energi Komfort AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring om att genomföra ett förvärv av ett bolag med en omsättning 2016 på ca 11 Mkr.

Kallelse till extra bolagsstämma i IQS Energi Komfort AB (publ)

Aktieägare i IQS Energi Komfort AB (publ) med org.nr 556530-5868 (Bolaget), kallas härmed till Extra Bolagsstämma den 18 maj 2017 kl. 10.00 på bolagets kontor Tillverkarvägen 16, 187 66 Täby.

IQS Energi Komfort AB (publ) och Sustainable Energy Solutions Sweden AB (SENS) inleder samarbete

IQS Energi Komfort AB (publ) (Energi Komfort) och SENS har beslutat att inleda samarbete, för att tillsammans kunna ta sig an större och mera komplexa projekt inom värme och kylaområdet.

Årsstämman i IQS Energi Komfort AB (publ) hölls den 4 april 2017 i Täby

Nettoomsättning för 2016 uppgick till 62,0 Mkr att jämföras med 25,0 Mkr för 2015 viket är en ökning med 148 % och resultatet före skatt har förbättrats från en förlust på 10,4 Mkr till en vinst på 1,6 Mkr

IQS Energi Komfort AB, summering 2016 och 2017 i korthet

Under 2016 har IQS Energi Komforts intäkter från fastighetssegmentet ökat markant, vilket är en trend som håller i sig 2017.

IQS Energi Komfort AB (publ) rekryterar ny VD med bakgrund från energimarknaden

IQS Energi Komfort AB har rekryterat Malin von Post till ny VD. Malin har mångårig erfarenhet från energibranschen inom bl.a. elnät, försäljning, projekt och kärnkraft från främst Vattenfall och E.on

Kallelse årsstämma 2017

Aktieägare i IQS Energi Komfort AB (publ) med org.nr 556530-5868 (Bolaget), kallas härmed till Årsstämma den 4 april 2017 kl. 15.30 på MJ´s restaurang, Polygonvägen 1, Täby.

Bokslutskommuniké 2016

Nettoomsättning KSEK 62 035 (f å KSEK 25 014), periodens resultat före skatt KSEK 1 577 (f å KSEK –10 534), eget kapital KSEK 4,6 (f å negativt).

IQS Energi Komfort genomför riktad emission

”IQS Energi Komforts skulder uppgår nu till endast 1,8 MSEK. Vi stärker därmed balansräkningen ytterligare med ökat eget kapital och minskar skuldsättningen, vilket kommer underlätta den fortsatta tillväxten” säger Pär Lindblad, vd IQS Energi Komfort AB.