Nyheter

Kallelse till Årsstämma IQS Energi Komfort AB

Styrelsen i IQS Energi Komfort AB (0rg.nr. 556530-5868)  har kallat aktieägare i bolaget till Årsstämma till den 16 april kl. 16.00 på Bolagets kontor, Tillverkarvägen 16, 187 06 Täby. Ärenden på Årsstämman finns i den bilagda kallelsen. Den förslagna företrädesemissionen under punkt 11 är säkerställd via teckningsförbindelser och garantier till 7,1 Mkr eller 85 % […]

IQS Energi Komfort AB (publ) bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017, 1 januari – 31 december Bokslutskommuniké 2017, 1 oktober – 31 december Väsentliga händelser efter rapporttidens utgång Bokslutskommuniké 2017, 1 januari – 31 december  Nettoomsättning uppgick till 35,4 MKR (62,0 MKR)  Periodens resultat efter skatt uppgick till –13,0 MKR (1,4 MKR)  Kostnader av engångskaraktär uppgick till 12,2 MKR  Resultat per aktie efter skatt […]

VD brev, IQS Energi Komfort AB (publ), januari 2018

Budgeten för 2018 uppgår till ca 60 MKR, med ett positivt resultat. Av budgeterad volym är närmare 30 MKR redan preliminärt produktionsplanerat, fördelat på fastighet, villa och service, fram till sommaren 2018. Beläggningen förväntas, baserat på orderingången, ligga på minst samma nivå andra halvåret vilket indikerar att omsättningen om ca 60 MKR (föregående år 37 […]

VD-brev, december 2017

Ambitionen under andra halvåret 2017 har varit att öka takten i försäljning och samtidigt utveckla en mer effektiv produktionsplanering. Orderingången är från och med andra halvåret 2017 relativt konstant varför produktionsplaneringen blir allt mer effektiv. Detta påverkar självfallet produktivitet och lönsamhet positivt. Intäkterna har på andra halvåret ökat med ca 250% på fastighet och ca […]

IQS Energi Komfort AB (publ) får nya order och borrtillstånd i november

IQS Energi Komfort AB har i november erhållit order till ett ordervärde om ca 5 MKR för leverans 2017/2018, och utöver de tagna ordrarna erhållit fem nya borrtillstånd för större fastigheter. Marknaden för förnyelsebar energi växer stadigt och snabbt, och en viktig del i tillväxten är baserad på bergvärmeinstallationer. Bergvärme är det enda förnyelsebara energislaget […]

IQS Energi Komfort AB (publ) fortsätter att ta order i fastighetssegmentet

IQS Energi Komfort AB har i oktober erhållit flera ordrar till ett värde om ca 8 MKR för leverans 2017/2018. Bolaget fortsätter därmed att växa i fastighetssegmentet.

Delårsrapport Q3 2017

Kvartalsrapport (Q3) i korthet nedan: Nettoomsättning uppgick till KSEK 14,0 MKR (17,1 MKR) Periodens resultat före skatt uppgick till -3,2 MKR (-2,8 MKR) Kostnader av engångskaraktär 0,8 MKR (0 MKR) Orderingång 3,2 MKR (3,6 MKR) Resultat per aktie efter skatt uppgår till -0,54 SEK (-0,71) Soliditet 18,9% (f å negativt) Skulder till kreditinstitut 3 MKR […]

IQS Energi Komfort AB (publ) inleder samarbete avseende industriell djuphålsborrning för förnyelsebar energi

IQS Energi Komfort AB startar genom samarbetet med Lasse Aman och Sindeq Borrteknik AB ett nytt affärsområde inom IQS Energi Komfort AB som ska projektera och genomföra djuphålsborrning och utveckla kompletta industriella anläggningar för geotermisk energi med modern djuphålsteknik.

Delårsrapport Q1+Q2 2017

IQS Energi Komfort AB tecknade order för motsvarande ca 25 MKR första halvåret 2017 där avtal rörande fastighetsprojekt tecknades i andra kvartalet och till stor del för leverans 2017.

IQS Energi Komfort AB (publ), tecknade order 2017

Efter en svag början på året vände det i kvartal två och halvåret avslutades med ca 25 MSEK i tecknade order för, till största del, leverans 2017. Den svaga inledningen av året i fastighetssegmentet berodde till stor del på arbete med att följa upp pågående säljprocesser och att flera projekt från 2016 behövde färdigställas. Villasegmentet […]