Rättelse angående pressmedelande 20180523

Det egna kapitalets ökning angavs till 2 750 000. Det korrekta är att det egna kapitalet ökar med 7,7 Mkr och aktiekapitalet med 2 750 000 kronor. IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumps installationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att […]

IQS Energi Komforts företrädesemission på 8,3 tecknad till 92,6 %

Den nu avslutade företrädesemissionen i IQS Energi Komfort blev tecknad till 7,7 Mkr motsvarande 92,6 % av det totala emissionsbeloppet. Av beloppet tecknade garanterna 4,8 Mkr.  1,6 Mkr tecknades via kvittning och resterande 1,3 Mkr tecknades med eller utan teckningsrätter. Antalet aktier efter emissionen uppgår till 11 435 844 och det egna kapitalet kommer stärkas med 2 750 000 […]

IQS Energi Komfort AB har startat samarbete kring elbilsladdning för fastigheter

Efterfrågan på infrastruktur för laddstolpar ökar dramatiskt och är en naturlig kompletterande produkt när man installerar bergvärme och samtidigt säkrar upp mer el för fastighetens behov. IQS Energi Komfort har som ett led i efterfrågan av lösningar för ladd-infrastruktur inlett ett långsiktigt samarbete med Repayal AB som under varumärket Chargepanel levererar såväl hårdvara som mjukvara […]

IQS Energi Komfort AB genomför en till 85 % garanterad företrädesemission

IQS Energi Komfort AB (publ) genomför en företrädesemission som är till 85 % garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
På Årsstämman den 2018-04-16 beslutade stämman att genomföra en företrädesemission d.v.s. befintliga aktieägare på avstämningsdagen har rätt att på nedanstående villkor teckna aktier.

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN i IQS Energi Komfort AB den 16 april 2018

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.energikomfort.se Vid årsstämman i IQS Energi Komfort beslutades bl.a. följande Årsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet, fastställde i årsredovisningen intagen resultat och balansräkning samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition. Årsstämman omvalde följande […]

Styrelsen har på basis av ett bemyndigande beslutat att av administrativa skäl skjuta på avstämningsdagen från den 24/4 2018 till den 2/5 2018

IQS Energi Komforts styrelse har på basis av ett bemyndigande beslutat att av administrativa skäl skjuta på avstämningsdagen från den 24/4 2018 till den 2/5 2018 i den beslutade företrädesemissionen. Styrelsen IQS Energi Komfort AB är ett av ytterst få bolag i segmentet förnyelsebar energi som installerar samtliga nu tillgängliga tekniker som bergvärme, frånluftsåtervinning, solceller […]

IQS Energi Komfort AB (publ) – delårsrapport Q1 2018

Rörelsens intäkter uppgick Q1 2018 till 11,0 Mkr, vilket är en ökning med 45 % i förhållande till motsvarande period förra året. Intäkterna är i nivå med budget. Omsättningen enligt budget för helåret 2018 uppgår till 60 Mkr men nu fördelat på många fler projekt och därmed betydligt stabilare. Delårsrapport Q1 2018, 1 januari – […]

Kallelse till Årsstämma IQS Energi Komfort AB

Styrelsen i IQS Energi Komfort AB (0rg.nr. 556530-5868)  har kallat aktieägare i bolaget till Årsstämma till den 16 april kl. 16.00 på Bolagets kontor, Tillverkarvägen 16, 187 06 Täby. Ärenden på Årsstämman finns i den bilagda kallelsen. Den förslagna företrädesemissionen under punkt 11 är säkerställd via teckningsförbindelser och garantier till 7,1 Mkr eller 85 % […]

IQS Energi Komfort AB (publ) bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017, 1 januari – 31 december Bokslutskommuniké 2017, 1 oktober – 31 december Väsentliga händelser efter rapporttidens utgång Bokslutskommuniké 2017, 1 januari – 31 december  Nettoomsättning uppgick till 35,4 MKR (62,0 MKR)  Periodens resultat efter skatt uppgick till –13,0 MKR (1,4 MKR)  Kostnader av engångskaraktär uppgick till 12,2 MKR  Resultat per aktie efter skatt […]

VD brev, IQS Energi Komfort AB (publ), januari 2018

Budgeten för 2018 uppgår till ca 60 MKR, med ett positivt resultat. Av budgeterad volym är närmare 30 MKR redan preliminärt produktionsplanerat, fördelat på fastighet, villa och service, fram till sommaren 2018. Beläggningen förväntas, baserat på orderingången, ligga på minst samma nivå andra halvåret vilket indikerar att omsättningen om ca 60 MKR (föregående år 37 […]